Algemene Voorwaarden
Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1. Voorwaarden”: Algemene Voorwaarden van Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht
 2. Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht”: Olivia Braun, gevestigd te 3737AM Groenekan, Veldlaan 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74347160.
 3. Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt. Indien Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht een samenwerking aangaat met een freelancer, ZZP’er of een ander bedrijf, zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing en moet opdrachtgever worden gelezen als klant en is Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht de opdrachtgever.
 4. Aanbieding”: de rechtshandeling, het aanbod, al dan niet mondeling, da na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in #6:217 van het BW).
 5. Offerte”: elke aanbieding van Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht die wordt gedaan aan opdrachtgever naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.
 6. Opdracht”: de dienstverlening of het product dat door Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht geleverd wordt.
 7. Annulering”: alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
 8. Overeenkomst”: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht en klant waarin omschreven staat welke dienst of product Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.
 9. Overmacht”: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Olivia Braun geen invloed kan uitoefenen en waardoor Olivia Braun niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte in het bedrijf van Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht of van derden en onvoldoende aanmeldingen voor dienstverlening op basis van “open inschrijvingen” daaronder begrepen. Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht haar verbintenis had moeten nakomen. Ook familieomstandigheden, verkeer en openbaar vervoer dat vertraging veroorzaakt, valt onder overmacht.
 10. Vergoeding”: Het honorarium dat voor de opdracht is afgesproken. Deze kan onder andere bestaan uit een vast bedrag, uurtarief, consultancy-fee, projectprijs, fixed fee, een licentievergoeding, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.
 11. Gebruik”: Het verveelvoudigen en/of openbaar maken conform de Auteurswet.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht en klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht, voor de uitvoering waarvan door Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht derden dienen te worden betrokken.
 2. De voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst of schriftelijk dan wel mondeling goedgekeurde opdrachtverstrekking met Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht, verklaart de klant dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat. Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijs Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 6. Indien Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 7. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand na (mondelinge of schriftelijke) aanvaarding van de klant van het aanbod van Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht inclusief deze algemene voorwaarden. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen aan uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen inclusief BTW tenzij anders aangegeven, en luiden de prijzen in Euro’s.
 3. Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze eenkennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Alle offertes en prijsopgaven door Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.
 5. Eveneens heeft Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren.
 6. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 1%. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien de klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
 8. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 9. Als de aanvaarding door de opdrachtgever op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Olivia Braun anders aangeeft.
 10. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar/hem aan Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrechtgeeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de klant, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van Olivia Braun. Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de klant door Olivia Braun’s mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. De klant is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht aansprakelijk wil stellen.
 5. Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht is jegens de klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Olivia Braunlichaamsgerichte coach Utrecht in de uitvoering van haar verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 6. Voor zover Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen Olivia Braun  lichaamsgerichte coach Utrecht verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

Artikel 5. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging bij een training of coachingstraject

 1. Annulering voor aanvang van de eerste trainingsdag of coachdag door de klant van de overeengekomen training geschiedt telefonisch via 06-49 58 86 88 of per e-mail: hello@oliviabraun.nl.
 2. Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van de coachdag worden geen kosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft  laatsgevonden. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de coachdag wordt 100% van de totale kosten in rekening gebracht,
 3. In overleg kan besloten worden om de training of coachtraject op een later moment te laten plaatsvinden. Bij verplaatsing van de cursusdatum tussen 30 dagen en een week voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen trainingsdag of coachdag wordt een bedrag van € 35,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij verplaatsing van de cursusdatum binnen een week voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen trainingsdag of coachdag wordt een bedrag van € 55,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
 4. In alle gevallen kan – na toestemming van Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht – een vervanger worden gestuurd.
 5. De klant is gerechtigd de reeds aangevangen training of coachtraject tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. De in verband met de training of coachtraject bij de klant in rekening gebrachte kosten blijven verschuldigd (dus: worden niet terugbetaald aan de klant), tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht.
 6. Voor sommige diensten bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Dit wordt altijd in onderling overleg besproken.
 7. Als de klant de betalingstermijn heeft overschreden, dan is de klant van rechtswege in verzuim.
 8. Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht een aanmaning tot betaling worden verstuurd. Wanneer de klant binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de klant vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 9. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht het recht de uitvoering van de opdracht of levering van een product of dienst op te schorten.
 10. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op de klantworden verhaald.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt en/of komt toe aan Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht of haar licentiegever(s) de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/of verstrekte en/of geproduceerde aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, lesmateriaal enz.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht ongeacht of aan de klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) of aan derden getoond, op welke wijze dan ook.
 3. De klant is aan Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht per overtreding van het in lid 2 bepaalde een boete verschuldigd van € 10.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 7. Verwerking (persoons)gegevens

De klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de klant aan Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht verstrekt, zoals (werk-) adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over de producten en diensten van Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht. De klant heeft te allen tijde het recht om de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, zoals beschreven in de Privacyverklaring. Dit kan door een mail te sturen naar hello@oliviabraun.nl.

De klant en Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.

Artikel 8. Overige rechten Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht

 1. In geval van een (ter beoordeling van Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht) te gering aantal deelnemers voor een met de klant overeengekomen training, behoudt Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht zich het recht voor de betreffende training te laten vervallen cq niet door te laten gaan.
 2. Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht behoudt zich het recht voor om de materiaalkosten gedurende de overeenkomst te wijzigen als een programma en/of bijbehorende literatuur voor een coachtraject of training wijzigt.
 3. Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht behoudt zich het recht voor om door de klant tijdens een training of coachtraject geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht aangeboden diensten.

Artikel 9. Klachten en reclame

1. In het geval er sprake is van een klacht over Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht, dan dient de klant deze klacht binnen 7 dagen na constatering eerst schriftelijk in te dienen bij Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht.
2. Indien de klacht gegrond is, zal Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht dit proberen te verhelpen.
3. Wanneer aan Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de klant verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde, wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
4. Klachten geven de klant niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
5. Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 10. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

1. Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.
3. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Van een geschil is er sprake als één van de partijen dat stelt.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 4. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 5. De rechtbank is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 12. Overig

Door inschrijving voor een onderdeel van de dienstverlening van Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht gaat de deelnemer akkoord met deze inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van Olivia Braun lichaamsgerichte coach Utrecht.